تبلیغات
مترجم زبان

زبان کرئول هائیتی

زبان کریول یا زبان هائیتیایی، زبان مردم هائیتی می باشد که بر اساس زبان فرانسه و تعدادی از زبان های غرب آفریقاست.

 *** ابزار و امکانات سایت جهت ترجمه ***