تبلیغات
مترجم زبان

زبان کرواتی

زبان کرواتی در کرواسی و در بخش‌هایی از بوسنی و هرزگوین بکار برده می‌شود. این زبان متعلق به زبانهای هندواروپایی است. همچنین تشابهاتی نیز با زبان فارسی و حتی فارسی باستان دارد. در این زبان واژه‌هایی وجود دارد که مشابه آن تنها در زبان فارسی یافت می‌شود. منبع: ویکی پدیا

فارسی کرواتی صربی
مقایسه کردن Usporedba Поређење (Poređenje)
اروپا Europa Европа (Evropa)
هلند Nizozemska Холандија (Holandija)
ایتالیاییان Talijani Италијани (Italijani)
کیهان Svemir Васиона (Vasiona)
ستون فقرات Kralježnica Кичма (Kičma)
هوا Zrak Ваздух (Vazduh)
آموزش Odgoj Васпитање (Vaspitanje)
هفته Tjedan Седмица (Sedmica)
تاریخ Povijest Историја (Istorija)
پنتلون (گونه‌ای شلوار) Hlače Панталоне (Pantalone)
طبله Trbuh Стомак (Stomak)
دانش Znanost Наука (Nauka)
اصالتاّ Osobno Лично (Lično)
شخصی Osoba Лице (Lice)
سازمان ملل متحد Ujedinjeni Narodi Уједињене Нације (Ujedinjene Nacije)
نان Kruh Хлеб (Hleb)
مصنوعی Umjetno Вештачки (Veštački)
صلیب، چلیپا Križ Крст (Krst)
دموکراسی Demokracija Демократија (Demokratija)
کشف Spoznaja Сазнање (Saznanje)
جزیره Otok Острво (Ostrvo)
افسر Časnik Официр (Oficir)
ترافیک جاده‌ای Cestovni promet Друмски саобраћај (Drumski saobraćaj)
بزرگ‌راه Autocesta Аутопут (Autoput)
درازا Duljina Дужина (Dužina)
همکاری Udruga Удружење (Udruženje)
کارخانه Tvornica Фабрика (Fabrika)
ژنرال Opće Опште (Opšte)
مسیح Krist Христoс (Hristos)
متاسفم! Oprosti Извини (Izvini)
زبان بومی معیار Materinski jezićni standard Матерњи језички стандард

 *** ابزار و امکانات سایت جهت ترجمه ***